ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»
Υπουργείο Ανάπτυξης
Η Δημόσια Δαπάνη της δράσης συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους

 
 
Αγορές Τεχνολογίας Μηχανισμοί Σύζευξης Προσφοράς και Ζήτησης Τεχνολογιών
 
Αγορά Τεχνολογίας CORDIS
http://cordis.europa.eu/marketplace/

Δίκτυο Πράξη
http://www.help-forward.gr

Yet2.com - Διαδικτυακή Αγορά Τεχνολογίας
http://www.yet2.com/app/about/home

US EU MATCH – Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και οργανισμών από την Ε.Ε και τις Η.Π.Α.
http://www.us-eu-match.com/

INNOCENTIVE - Μηχανισμός Σύζευξης Προφοράς και Ζήτησης Τεχνολογιών
http://www.innocentive.com/

Χώρος Διαχείρισης Καινοτομίας – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
http://innovation.duth.gr

MADRI+D – Δίκτυο για την ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα ΤΠΕ (Ισπανία)
http://www.madrimasd.org

Κέντρο Μεταφοράς και Αξιολόγησης Τεχνολογίας – Ερευνητικό Ινστιτούτο ΤΠΕ (Κορέα)
http://www.itec.re.kr/eng

Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία – Μηχανισμός Μεταφοράς και Αξιοποίησης Τεχνολογίας
http://www.esa.int/SPECIALS/Technology_Transfer/

Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας Ασίας & Ειρηνικού
http://www.apctt.org/

Αγορά Τεχνολογίας Κίνας – Η.Π.Α.
http://www.chinatech.com

ΜΙΤ Dspace – Δικτυακός τόπος για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
http://dspace.mit.edu/

Πανεπιστήμιο του Delaware – Γραφείο Αξιοποίησης Έρευνας
http://www.udel.edu/research/techmarketplace
 
 
Copyright 2007