ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»
Υπουργείο Ανάπτυξης
Η Δημόσια Δαπάνη της δράσης συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους

 
Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΠΚΚΜ)
Τι είναι ο Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κεντρική Μακεδονίας (ΠΠΚΚΜ)
Ο Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας αποτελεί ένα δίκτυο συνεργασίας επιχειρήσεων και φορέων έρευνας στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Αξιοποιώντας τον τριπλό έλικα (triple-helix) στοχεύει την ενίσχυση των τεχνολογικών και καινοτομικών επιδόσεων και τελικά της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ).
Ο ΠΠΚΚΜ εστιάζει στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και επιχειρεί να δημιουργήσει ένα σύστημα παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω:
• Κοινοπραξιών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης μεταξύ επιχειρήσεων ΤΠΕ, ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων χρηστών
• Περιφερειακών τεχνολογικών Πλατφόρμων σε τρία θεματικά πεδία
• Δημιουργία επιχειρήσεων – τεχνοβλαστών (spin-offs)

Οι Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας (ΠΠΚ) που δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι 5 και αποτελούν πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Ο ΠΠΚΚΜ είναι ο πρώτος που λειτουργεί στην Ελλάδα.
Το έργο «Δημιουργία Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας» χρηματοδοτείται από τη δράση 4.6.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ), «Δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας», Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνολογική Καινοτομία και Έρευνα, Μέτρο 4.6 «Δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας – Ζώνη Καινοτομίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης».

Τι περιλαμβάνει αυτό το site
Το site του ΠΠΚΚΜ αποτελεί το portal της καινοτομίας για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μπορείτε να πληροφορηθείτε για τον ΠΠΚΚΜ, τα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν, και να αντλήσετε πληροφόρηση για τις εξελίξεις σε θέματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας, χρηματοδότησης της καινοτομίας από έγκυρες και αξιόπιστες πηγές. Επιπλέον, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις εξελίξεις στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας, και ιδίως στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Από εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε το έργο και τις εκδηλώσεις του ΠΠΚΚΜ.
 
 
Copyright 2007